• Cytrol Forte 250g

POUZE PRO PROFESIONÁLY Z OBORU DDD - Přípravek je určen  pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.


Účinná látka: 400g cypermethrinu v 1 kg přípravku


Cytrol Forte lze použít v zemědělských a potravinářských provozovnách a výrobnách, v restauracích, skladech, veřejných budovách, jatkách, skládkách, domácnostech aj. 

Přípravek s rychlým účinkem (knockdown) a dlouhodobou reziduální účinností i při použití nízkých aplikačních dávek. 

Působí dotykově a požerově. 


Ochranná lhůta:

Vstup na ošetřená místa po úplném zaschnutí přípravku, což trvá méně než hodinu.


Dávkování:

Lezoucí a létající hmyz:

Slabé zamoření: 10 g na 5 litrů vody a 100 m² plochy

Silné zamoření: 20 g na 5 litrů vody a 100 m² plochy


1 litr postřikové jíchy vystačí na 20 m² plochy. Aplikaci uvnitř objektu lze provést 1-2x

měsíčně, venkovně 1-2x ročně


NÁVOD NA POUŽITÍ:


Štěnice:

před aplikací dokonale vysajte celý zamořený prostor. Přípravek se aplikuje do míst,

odkud se štěnice šíří, z okrajů jejich šíření do středu výskytu. Štěnice vypuzené

z úkrytů se mohou pohybovat na ošetřených plochách a vzájemně se kontaminovat.

Nutný je postřik do všech škvír, trhlin, mezer, puklin, rámů a čela postelí, veškerého

nábytku, závěsů, koberců, podlahy, dřevěného obložení apod. Lůžkoviny, povlaky,

záclony vyprat v horké vodě. Před spaním položit na postele nový/zcela čistý chránič

matrací.


Švábi, rusi, rybenky:

aplikujte do míst, kde se hmyz pohybuje a ukrývá (okolí vodních trubek, okenních rámů, dveří,

chladniček, zásuvek, ventilačního potrubí, škvír stěn atd.)


Mravenci:

postříkat všechna místa výskytu včetně přístupových cestiček


Brouci (pilous, potemník):

aplikace v prázdných skladištních prostorách


Blechy:

před aplikací důkladně vyluxujte místa výskytu. Postříkejte všechna místa, kde se

zvířata pohybují, vč. spodních stran koberců, pelíšků domácích mazlíčků atd.


Mouchy, vosy, komáři:

aplikujte přípravek na vstupní otvory hnízd a povrchy, kam létající hmyz usedá.


PŘÍPRAVA POSTŘIKOVÉ KAPALINY:

Postřikovač se naplní do poloviny vodou, nechá se rozpustit odměřená dávka přípravku, což trvá 2-3 minuty. Poté doplňte vodou a roztok řádně promíchejte. 

Každá postřiková kapalina, která zůstane po přerušení aplikace v postřikovači, musí být opět velmi dobře promíchána, pod dobu nejméně 30 sekund.

Předchozí dokonalá mechanická očista a příprava asanovaného objektu (např. vybílení) zvyšuje reziduální účinky na škůdce. Provozní nebo klimatické podmínky mají podstatný vliv na perzistenci přípravku. Použijte tlakový postřikovač (čistý, bez olejových nečistot) o velikosti síta ne jemnějším než 50 ok.


Přípravek lze použít v domácnostech, zemědělských a potravinářských provozovnách a výrobnách, restauracích, veřejných budovách, jatkách, skládkách aj. Má rychlý a dlouhotrvající účinek při nízkých aplikačních dávkách, hubí širokou škálu létajícího a lezoucího hmyzu.


Dlouhotrvající účinek po dobu 3 a více měsíců. 

10 g se rozpustí v 5 l vody, kapalina se dobře promíchá a aplikuje. Tato dávka vystačí na 100 m2.


K použití na komáry, mouchy, vosy, štěnice, blechy, šváby, rybenky, škvory, stonožky, mravence, aj


Přípravek lze použít v domácnostech, zemědělských a potravinářských provozovnách a výrobnách, restauracích, veřejných budovách, jatkách, skládkách aj. Má rychlý a dlouhotrvající účinek při nízkých aplikačních dávkách, hubí širokou škálu létajícího a lezoucího hmyzu.


Klasifikace přípravku


H302 Zdraví škodlivý při požití.


H315 Dráždí kůži.


H318 Způsobuje vážné poškození očí.


H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu neb dýchací potíže.


H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.


H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.


H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.


EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.


P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.


P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.


P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.


P220 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiva pro zvířata.


P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.


P264 Po manipulaci důkladně umyjte ruce vodou a mýdlem.


P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte a nekuřte.


P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.


P280 Používejte ochranný oděv, ochranné brýle nebo obličejový štít, ochranné rukavice.


P284 Používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.


P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO a lékaře.


P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla.


P305 + P338 + P351  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.


P311 + P342  Při dýchacích potížích: Volejte lékaře.


P362 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte.


P403 + P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.


P501  Odstraňte obal v souladu se zákonem.


Balení: 250g


Napsat recenzi

Poznámka: Nepoužívejte HTML tagy!
    Špatný           Dobrý
Antispam

Cytrol Forte 250g

  • Výrobci PelGar
  • Kód výrobku: Cytrol Forte 250g
  • Dostupnost: Na skladě
  • 569 Kč

  • Cena bez DPH: 470 Kč

Podobné výrobky

Imidasect - gelová nástraha proti rusům a švábům 5g

Imidasect - gelová nástraha proti rusům a švábům 5g

Speciálně vyvinutý gel pro spolehlivé hubení švábů a rusů domácích.Obsahuje účinnou látku Imidaclopr..

149 Kč Cena bez DPH: 123 Kč

AgroBio Atak Somi prášek proti štěnicím a švábům 200 g

AgroBio Atak Somi prášek proti štěnicím a švábům 200 g

Prášek proti štěnicím, švábům a jinému lezoucímu hmyzu pro jejich hubení v domech, bytech, kanceláří..

129 Kč Cena bez DPH: 107 Kč

Cytrol Forte 2x10 g - prášek pro hubení hmyzu

Cytrol Forte 2x10 g - prášek pro hubení hmyzu

Cytrol Forte - 2 x 10 gCytrol forte se používá k  hubení obtížného hmyzu např.komáři, mouchy, v..

108 Kč Cena bez DPH: 89 Kč

Cytrol Dust - poprašek proti hmyzu - dotykový a požerový jed

Cytrol Dust - poprašek proti hmyzu - dotykový a požerový jed

Přípravek ve formě popraše - jemného prášku, je určený pro hubení létajícího a lezoucího hmyzu jako ..

83 Kč Cena bez DPH: 69 Kč

AgroBio ATAK MikroCif 025 RTU 400 ml

AgroBio ATAK MikroCif 025 RTU 400 ml

Biocidní přípravek na hubení rusa domácího a dalšího lezoucího hmyzu.Účinná  látka: cyfenothrin..

175 Kč Cena bez DPH: 145 Kč

Monitorovací past na šváby a rusy 4ks s tabletou

Monitorovací past na šváby a rusy 4ks s tabletou

Monitorovací past na šváby a rusy s tabletou Lepová past s přírodním atraktantem na monitorován..

113 Kč Cena bez DPH: 93 Kč

Lepová past ATRASET na šváby, rusy a lezoucí hmyz 1ks

Lepová past ATRASET na šváby, rusy a lezoucí hmyz 1ks

Atraset je lepová past s atraktantem na šváby, rusy, cvrčky a jiný lezoucí hmyz.Použití:Atraset je l..

29 Kč Cena bez DPH: 24 Kč

Aplikator BULB DUST-R na sypké nástrahy

Aplikator BULB DUST-R na sypké nástrahy

Aplikator insekticidního prášku BULB DUST-RVynikající pro aplikaci insekticidního popraše případně g..

949 Kč Cena bez DPH: 784 Kč

Proti hmyzu Provecta - ATAK

Proti hmyzu Provecta - ATAK

Proti hmyzu Provecta - ATAKPro okamžitou likvidaci škůdců (štěnice, mol, mravenec, aj.) v interiéru...

279 Kč Cena bez DPH: 231 Kč

Imidasect - gelová nástraha proti rusům a švábům 35g

Imidasect - gelová nástraha proti rusům a švábům 35g

POUZE PRO PROFESIONÁLY Z OBORU DDD - Přípravek je určen  pouze pro použití vlastníkům osvědčení..

560 Kč Cena bez DPH: 463 Kč

Imidasect Ants - nástraha proti mravencům 35g

Imidasect Ants - nástraha proti mravencům 35g

POUZE PRO PROFESIONÁLY Z OBORU DDD - Přípravek je určen  pouze pro použití vlastníkům osvědčení..

560 Kč Cena bez DPH: 463 Kč

DELTASECT 500 ML

DELTASECT 500 ML

POUZE PRO PROFESIONÁLY Z OBORU DDD - Přípravek je určen  pouze pro použití vlastníkům osvědčení..

769 Kč Cena bez DPH: 636 Kč

DIPTRON FOGGER - sprejová bombička fumigator

DIPTRON FOGGER - sprejová bombička fumigator

DIPTRON FOGGER CYPERMETHRIN - sprejová bombička proti létajícímu a lezoucímu hmyzuBombička - je urče..

299 Kč Cena bez DPH: 247 Kč

DIPTRON CYPERMETHRIN EC na lezoucí a létající hmyz

DIPTRON CYPERMETHRIN EC na lezoucí a létající hmyz

POUZE PRO PROFESIONÁLY Z OBORU DDD - Přípravek je určen  pouze pro použití vlastníkům osvědčení..

1 199 Kč Cena bez DPH: 991 Kč

DIPTRON RTU CYPERMETHRIN

DIPTRON RTU CYPERMETHRIN

DIPTRON RTU CYPERMETHRINpostřik připravený k přímému použití na blechy, štěnice, šváby, rusy, moly, ..

249 Kč Cena bez DPH: 206 Kč

Amplat - koncentrát proti hmyzu

Amplat - koncentrát proti hmyzu

POUZE PRO PROFESIONÁLY Z OBORU DDD - Přípravek je určen  pouze pro použití vlastníkům osvědčení..

1 159 Kč Cena bez DPH: 958 Kč

Aplikační pistole na gely 35 g

Aplikační pistole na gely 35 g

Aplikační pistole na gely 35 gVytlačovací pistole na gely k hubení škůdcůAplikační pistole DH1 pro g..

815 Kč Cena bez DPH: 674 Kč

Insekticid EFFECT MICROTECH CS postřik proti hmyzu

Insekticid EFFECT MICROTECH CS postřik proti hmyzu

Effect Microtech CSInsekticid Effect Microtech CS je koncentrát k hubení lezoucího hmyzu. Přípravek ..

369 Kč Cena bez DPH: 305 Kč

Effect Microtech CS PRO 1litr

Effect Microtech CS PRO 1litr

POUZE PRO PROFESIONÁLY Z OBORU DDD - Přípravek je určen  pouze pro použití vlastníkům osvědčení..

2 499 Kč Cena bez DPH: 2 065 Kč

Profesionální monitorovací past na šváby a rusy 10ks s atraktantem

Profesionální monitorovací past na šváby a rusy 10ks s atraktantem

Monitor na rusy a šváby RTU 10 ksLepová past - monitor s nízkým profilem pro velkoplošný odchyt vě..

319 Kč Cena bez DPH: 264 Kč

Somi prášek proti štěnicím a švábům 500 g

Somi prášek proti štěnicím a švábům 500 g

Prášek proti štěnicím, švábům a jinému lezoucímu hmyzu pro jejich hubení v domech, bytech, kanceláří..

269 Kč Cena bez DPH: 222 Kč

Cytrol 10/4 ULV profesionální postřik proti hmyzu

Cytrol 10/4 ULV profesionální postřik proti hmyzu

POUZE PRO PROFESIONÁLY Z OBORU DDD - Přípravek je určen  pouze pro použití vlastníkům osvědčení..

789 Kč Cena bez DPH: 652 Kč

Cytrol Dust 1kg

Cytrol Dust 1kg

POUZE PRO PROFESIONÁLY Z OBORU DDD - Přípravek je určen  pouze pro použití vlastníkům osvědčení..

349 Kč Cena bez DPH: 288 Kč

Cytrol Super SG - dýmovnice 120 g

Cytrol Super SG - dýmovnice 120 g

POUZE PRO PROFESIONÁLY Z OBORU DDD - Přípravek je určen  pouze pro použití vlastníkům osvědčení..

169 Kč Cena bez DPH: 140 Kč

Cimetrol SUPER 500ml

Cimetrol SUPER 500ml

POUZE PRO PROFESIONÁLY Z OBORU DDD - Přípravek je určen  pouze pro použití vlastníkům osvědčení..

1 999 Kč Cena bez DPH: 1 652 Kč


Bezpečnostní upozornění

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.