• ATAK EKTOSOL odpuzovač parazitů

Přírodní odpuzovač parazitů - blech, klíšťať, zákožky psí, čmelíků, ptačích všenek,aj. Aplikace přímo na psy, kočky, drůbež a na jiná drobná zvířata.


ATAK Ektosol – je speciální odpuzovač proti blechám, klíšťatům, roztočům druhu Sarcoptes scabiei var canis (zákožka psí), čmelíkům a ptačím všenkám. 

Vyznačuje se téměř okamžitým účinkem a navíc dlouhodobě chrání zvířata před dalším napadením parazity. Aplikuje se přímo do srsti a peří zvířat. 

Je vhodný pro celoroční použití pro psy, kočky, okrasné ptactvo, různá plemena drůbeže (snášková i chovná drubež) a jiná drobná zvířata. 

Účinná látka není přijímána do krevního oběhu ošetřeného zvířete (např.u slepic se nedostane do vajec).


Účinek proti:

blechám

klíšťatům

roztočům druhu Sarcoptes scabiei var canis (zákožka psí)

čmelíkům a ptačím všenkámPoužití: 

- přírodní odpuzovačparazitů zvířat s téměř okamžitým účinkem, který dlouhodobě chrání zvířata před dalším napadením parazity

- přírodní účinná látka geraniol (5 g/l) = působí na škůdce kontaktně a repelentně (tj. není přijímána do krevního oběhu ošetřeného zvířete, např. u slepic se nedostane účinná látka do vajec)

- aplikuje se přímo do srsti nebo peří zvířat, tj. vhodný pro psy, kočky, okrasné ptactvo, různá plemena drůbeže (snášková i chovná drubež) a jiná drobná zvířata

- bezpečný pro zvířata

- balení neobsahuje plnící plyny = pohonná látka je čistý vzduch!

- vhodný pro horizontální a vertikální aplikaci = funguje při jakémkoliv naklonění aerosolu

- pro celoroční použití

- aplikujte potřikem ze vzdálenosti 10 cm přímo na napadená místa, jako jsou například ušní záhyby, krk, ohon, stehna a hřbet

- 1 zmáčknutí stříkací hlavice (= cca. 1,5ml) / napadenou plochu o rozměru 10 x 10 cm

- při prvním použití opakujte aplikaci po 2-3 dnech po dobu 1 týdne, následně stačí opakovat aplikaci v 14-denním rytmu, aby se zabránilo dalšímu napadení parazity


Poznámka: Aplikovaný výrobek lze jednoduše odstranit vodou a malým množstvím saponátu. Před vlastní aplikací doporučujeme zakrýt všechna místa, které nemají být ošetřené (oči, uši, zobák, tlamu, aj.)


První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Kontaminovaný, nasáklý oděv ihned svléknout.

 Při nadýchání: Zajistit přívod čerstvého vzduchu..

 Při styku s kůží: Důkladně umýt vodou. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

 Při zasažení očí: Ihned opatrně a důkladně vypláchněte oční sprchou nebo vodou.

 Při požití: Ihned vypláchnout ústa a zapít velkým množstvím vody. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Ihned vyhledat lékaře.

LÉKAŘSKÁ POMOC V situacích kdy je požadována nebo nutná jiná lékařská pomoc než je obsažená v upozorněních, kontaktujte nejbližší toxikologické středisko: Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2 Telefonní číslo pro poskytování informací při mimořádných situacích: +420224919293 nebo +420224915402


Složení: účinná látka: 5 g/l Geraniol

pohonná látka je čistý vzduch

Balení:  250 ml


Upozornění související s bezpečností

Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Před použitím si vždy přečtěte informace na etiketě

přípravku. Zneužití může způsobit poškození zdraví. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením.


Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

H222 Extrémně hořlavý aerosol.

H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

EUH208 Obsahuje Geraniol. Může vyvolat alergickou reakci.


Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte

ve vyplachování.

P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F.


Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Napsat recenzi

Poznámka: Nepoužívejte HTML tagy!
    Špatný           Dobrý

ATAK EKTOSOL odpuzovač parazitů

  • Výrobci AgroBio
  • Kód výrobku: ATAK Ektosol - Odpuzovač parazitů
  • Dostupnost: Na skladě
  • 319 Kč

  • Cena bez DPH: 264 Kč

Podobné výrobky

Čmelíkostop - Rebel proti čmelíkům

Čmelíkostop - Rebel proti čmelíkům

Přípravek proti čmelíkům se aplikuje na prostory v nichž zvířata přebývají (haly, kurníky, holubní..

104 Kč Cena bez DPH: 86 Kč

KP bioATAK Křemenitý prášek ve spreji

KP bioATAK Křemenitý prášek ve spreji

Přírodní biocid pro bezpečné - mechanické hubení štěnic, blech, mravenců a roztočů v bytech, autech ..

245 Kč Cena bez DPH: 202 Kč

Bros - Zelená síla paralyzující sprej na hmyz 300 ml

Bros - Zelená síla paralyzující sprej na hmyz 300 ml

Inovativní mrazicí sprej pro likvidaci lezoucího a létajícího hmyzu, jako jsou pavouci, švábi, mrave..

87 Kč Cena bez DPH: 72 Kč

AgroBio Sprej proti prachovým roztočům 250 ml

AgroBio Sprej proti prachovým roztočům 250 ml

Sprej proti prachovým roztočům s přírodní účinnou látkou, vhodný pro alergiky.Použití na: prachoví r..

269 Kč Cena bez DPH: 222 Kč


Zákazníci také zakoupili:

Čmelíkostop - Rebel proti čmelíkům

Čmelíkostop - Rebel proti čmelíkům

Přípravek proti čmelíkům se aplikuje na prostory v nichž zvířata přebývají (haly, kurníky, holubní..

104 Kč Cena bez DPH: 86 Kč

AgroBio Kouzlo přírody bioATAK Křemenitý prášek

AgroBio Kouzlo přírody bioATAK Křemenitý prášek

Přírodní přípravek ve formě prášku z fosilizovaného planktonu. Je účinný proti mravencům, čmelíku k..

84 Kč Cena bez DPH: 69 Kč

KP bioATAK Křemenitý prášek ve spreji

KP bioATAK Křemenitý prášek ve spreji

Přírodní biocid pro bezpečné - mechanické hubení štěnic, blech, mravenců a roztočů v bytech, autech ..

245 Kč Cena bez DPH: 202 Kč

AgroBio TOUCHDOWN QUATTRO

AgroBio TOUCHDOWN QUATTRO

Totální herbicid pro hubení plevelů a nežádoucí vegetace. Postřikový neselektivní herbicid se sys..

56 Kč Cena bez DPH: 46 Kč

Bezpečnostní upozornění

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.